قویم شیمی


نام مدیر:
سیاوش صادقی
email@example.com
021-44981343
021-44981344 (Fax)
2555
← صفحه پروفایل

زمینه فعالیت

مواد شیمیایی و حلال ها

شرکت ها و سازمان هایی که با آنها همکاری داشته اید

اطلاعاتی موجود نیست


عضویت در سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها، معامله

اطلاعاتی موجود نیست